ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานด้วยวิธีคัดเลือก โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

Spread the love