ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ actilyse ๕๐ mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีควา

Read more

ประกาศจังหวัดขัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ combigan ed ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดขัยภูมิ มีควา

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ vislube ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีควา

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ insulin mixtard,penfill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีควา

Read more

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ NSS 0.9% ขนาดบรรจุ 1000ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีคว

Read more

ประกวดราคาซื้อซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ NSS 0.9% ขนาดบบรจุ 100ML ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ  มีคว

Read more